PROFESJONALNE USŁUGI
DORADZTWA I WYCENY NIERUCHOMOŚCI

PROFESJONALIZM               RZETELNOŚĆ               TERMINOWOŚĆ

Podstawowe pojęcia

Rzeczoznawca majątkowy - osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości nadane w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Wycena nieruchomości - postępowanie, w wyniku, którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i innych praw do nieruchomości (ustawa o gospodarce nieruchomościami)

Operat szacunkowy - rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego; operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników (ustawa o gospodarce nieruchomościami)

Lista dokumentów niezbędnych do sporządzenia operatu szacunkowego:

1. Lokal mieszkalny (nieruchomość lokalowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)

 • numer księgi wieczystej (w przypadku założenia księgi)
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej (zawierające m.in. informacje na temat komu przysługuje spółdzielcze - własnościowe prawo do lokalu oraz podstawowe dane na temat lokalu - powierzchnię użytkową, położenie na piętrze, układ funkcjonalny)
 • kopia umowy przedwstępnej sprzedaży / rezerwacji w przypadku podpisania takiej umowy
 • w przypadku rynku pierwotnego – decyzja udzielająca pozwolenia na budowę oraz zatwierdzająca projekt budowlany / decyzja udzielająca pozwolenia na użytkowanie

2. Budynek mieszkalny (nieruchomość gruntowa zabudowana)

 • wypis i wyrys z rejestru gruntów
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 • numer księgi wieczystej
 • decyzja udzielająca pozwolenia na budowę oraz zatwierdzająca projekt budowlany / decyzja udzielająca pozwolenia na użytkowanie / zgłoszenie zakończenia robót budowlanych
 • projekt architektoniczno-budowlany
 • kosztorys budowlany w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji
 • kopia umowy przedwstępnej w przypadku podpisania takiej umowy

3. Działka (nieruchomość gruntowa niezabudowana)

 • wypis i wyrys z rejestru gruntów
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 • numer księgi wieczystej
 • kopia umowy przedwstępnej w przypadku podpisania takiej umowy

4. Nieruchomość komercyjna

 • lista dokumentów niezbędnych do wyceny ustalana jest każdorazowo po dokonaniu oględzin nieruchomości oraz ustaleniu zakresu i celu wyceny

W przypadku braku projektu architektoniczno-budowlanego dokonywany jest obmiar obiektu budowlanego.